Kino Tavast

Elokuvat, elokuvakulttuuri, elokuvakasvatus, elokuvafestivaali, elokuvakilpailu, elokuvakurssit ja leirit, elokuvayhteistyö

Tietosuojaseloste

Seloste (päivitetty 15.2.2022) kertoo, miten käsittelemme rekisteritietoja ja miten rekisteriin merkityt henkilötiedot voi tarkistaa (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679)

Tallennamme rekisteriin vain välttämättömät tiedot ja hävitämme tarpeettomat tiedot tietoturvallisesti. Tietosuojakäytäntöjen mahdollisista muutoksista informoidaan.


Yhdistyksen rekisterit 

Yhdistyksellä on seuraavat henkilörekisterit, joista kerrotaan yksityiskohtaisemmin alla.

 • Jäsenrekisteri
 • Sähköpostilista/uutiskirje/koulujen elokuvaposti 
 • Palkkarekisteri 
 • Eventio-verkkokaupan asiakasrekisteri
 • Koulutusrekisteri
 • Osaamismerkkirekisteri

Jäsenrekisteri

Rekisterin nimi
Kino Tavast ry:n jäsenrekisteri 

Rekisterinpitäjä
Kino Tavast ry (y-tunnus 2656101-7)
Paavo Cajanderin katu 4 A 12
13200 Hämeenlinna
Sähköposti kinotavast (AT) gmail.com

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Jäsensihteeri Johanna Ahtila
johanna.ahtila (AT) gmail.com

Rekisterin tarkoitus 
Yhdistyksellä on lakisääteinen velvollisuus pitää jäsenrekisteriä. Rekisteri mahdollistaa 

 • yhteydenpidon jäseniin,
 • sisäisen tiedottamisen, 
 • jäsenkorttien toimittamisen ja 
 • jäsenmaksuliikenteen seuraamisen. 

Rekisteriin merkityt tiedot

 • jäsenen nimi, 
 • kotipaikka,
 • sähköpostiosoite,
 • jäsenmaksutiedot sekä 
 • jäseneksi liittymisvuosi.

Postiosoite ja puhelinnumero merkitään, mikäli jäsen on antanut tiedot. Sähköpostiohjelmaan on jäsenistä tallennettu ryhmäpostitusta varten

 • nimi ja
 • sähköpostiosoite.

Rekisteritietojen tietolähteet 
Tiedot saadaan jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä tai tietoja myöhemmin päivitettäessä. Jäsenmaksutiedot saadaan pankin tiliotteelta. Tarvittaessa tietoja (esimerkiksi puhelinnumeroita) voidaan päivittää julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä.

Tietojen luovutukset 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Mikäli myöhemmin ilmaantuu tarve tietojen luovuttamiseen, siihen pyydetään lupa jäseniltä.

Tietojen poistaminen ja säilyttäminen
Rekisterinpitäjä poistaa jäsenluettelosta viimeistään vuoden kuluttua ne, joiden jäsenyys on päättynyt. Jäsenmaksutiedot merkitään tilinpäätökseen maksajan nimikirjaimilla tai etunimellä. Tiedot säilyvät yhdistyksen kirjanpitoarkistossa laissa säädetyn ajan. Toimintakertomukset ja pöytäkirjat arkistoidaan pysyvästi. Yhdistyksen toimintakertomuksiin ja pöytäkirjoihin tallentuu nimitietoja muun muassa hallituksen jäsenistä, kirjanpitäjistä, toiminnantarkastajista, muista toimihenkilöistä ja työryhmiin osallistuvista.

Rekisteröidyn oikeudet
1.  Saada pyynnöstä tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.
2.  Vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.
3.  Kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. 
4. Saada häntä koskevat tiedot viivytyksettä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy, siitä tiedotetaan erikseen.  
5. Valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Tietoja, oikaisua ja tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistoa koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, jäsensihteeri Johanna Ahtilaan.

Henkilötietojen käsittelijät
Henkilöt, joilla on pääsy rekisterin tietoihin, nimeää yhdistyksen hallitus. Tällä hetkellä jäsenrekisterin tietoja käsittelevät jäsensihteeri Johanna Ahtila ja sihteeri-taloudenhoitaja Ulla Lappalainen. Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet saavat tietoonsa jäsenten nimet, kun hallitus hyväksyy uudet jäsenet tai toteaa jäsenyyden päättyneeksi. Kirjanpitäjä näkee jäsenmaksutiedot ja toiminnantarkastaja sekä jäsenmaksutiedot että jäsenluettelon, jossa on jäsenten nimet, mutta ei muita tietoja. 

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Käsittelyn turvallisuutta arvioidaan säännöllisesti. Rekisteritiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän edustajan hallinnassa olevalla laitteella, jonka sisältö on salattu tai virtuaalisella palvelimella tietokoneella, jonka fyysinen turvallisuus on riittävällä tavalla (palomuuri, virustorjunta, lukollinen säilytyspaikka) varmistettu ja jonka ohjelmat on päivitetty säännöllisesti. 

Tietojen palautus vikatilanteessa turvataan säännöllisellä varmuuskopioinnilla. Varmuustiedosto säilytetään muistitikulla tai kovalevyllä, jota säilytetään lukitussa tilassa.

Mahdollinen printattu jäsenrekisteri, toimintakertomukset ja tilinpäätökset säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään tarvittaessa tietoturvallisesti silppuamalla. Arkistomateriaalia voidaan myöhemmin luovuttaa Maakunta-arkistoon, jolloin materiaalin käyttöehdoista sovitaan arkiston kanssa erikseen.

Jäsensähköposti lähetetään piilokopioina, jolloin osoitteet eivät tule muiden jäsenten tietoon.


Sähköpostilista/uutiskirje/Koulujen elokuvaposti

Rekisterin nimi
Kino Tavast ry:n sähköpostilista/uutiskirje/Koulujen elokuvaposti

Rekisterinpitäjä
Kino Tavast ry
Paavo Cajanderin katu 4 A 12
13200 Hämeenlinna
Sähköposti kinotavast AT gmail.com

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Sihteeri Ulla Lappalainen
Sähköposti kinotavast AT gmail.com

Rekisterin tarkoitus 
on tiedottaa yhdistyksen järjestämistä elokuvanäytöksistä, koulutuksista ja tapahtumista ja antaa elokuvakasvatusvinkkejä.

Rekisteriin merkityt tiedot

 • sähköpostiosoite ja etunimi
 • koko nimi, mikäli asianomainen on sen antanut.

Sähköpostiohjelmaan ja uutiskirjepalveluun on luotu ryhmä postitusta varten. 

Rekisteritietojen tietolähteet 
Tiedot saadaan rekisteriin merkityiltä itseltään.

Tietojen luovutukset 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisteröidyn oikeudet
1.  Saada pyynnöstä tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.
2.  Vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.
3.  Kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. 
4. Saada häntä koskevat tiedot viivytyksettä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy, siitä tiedotetaan erikseen.  
5. Valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Tietoja, oikaisua ja tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistoa koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilö Ulla Lappalaiseen.

Henkilötietojen käsittelijät
Henkilöt, joilla on pääsy sähköpostilistan rekisteritietoihin, nimeää yhdistyksen hallitus. Tällä hetkellä sähköpostilistojen tietoja käsittelee sihteeri Ulla Lappalainen.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Sähköposti lähetetään piilokopioina, jolloin osoitteet eivät tule muiden viestin saajien tietoon. Noudatetaan samoja turvallisuustoimia kuin jäsenrekisterin osalta.
 


Palkkarekisteri

Rekisterin nimi
Kino Tavast ry:n palkkarekisteri

Rekisterinpitäjä
Kino Tavast ry
Paavo Cajanderin katu 4 A 12
13200 Hämeenlinna
kinotavast (AT) gmail.com

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Taloudenhoitaja Ulla lappalainen
kinotavast (AT) gmail.com

Rekisterin tarkoitus 
Yhdistyksellä on lakisääteinen velvollisuus palkkakirjanpitoon. Palkkarekisteri mahdollistaa palkanmaksun, työtodistusten kirjoittamisen ja tarvittavat viranomaisilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöille.

Rekisteriin merkityt tiedot
Rekisteriin merkitään palkanmaksun vaatimat tiedot: 

 • nimi, 
 • henkilötunnus, 
 • veronumero, 
 • veroprosentti,
 • pankkiyhteystiedot sekä  
 • tarvittaessa sähköpostiosoite, osoite- ja puhelinnumerotiedot.

Rekisteritietojen tietolähteet 
Tiedot saadaan työntekijöiltä.

Tietojen luovutukset
Verottajan ja vakuutusyhtiöiden lakisääteiset vuosi-ja kuukausi-ilmoitukset palkka.fi-palvelun kautta.

Tietojen poistaminen ja arkistointi
Rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot, kun niitä ei enää tarvita. Verotustiedot päivitetään tarpeen mukaan. Palkanmaksutiedot sisältyvät tilinpäätökseen. Tiedot säilyvät yhdistyksen kirjanpitoarkistossa vaaditut 10 vuotta. 

Rekisteröidyn oikeudet
1.  Saada pyynnöstä tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.
2.  Vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.
3.  Kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Rekisterinpitäjän pitää pystyä hoitamaan lain vaatimat velvoitteensa. 
4. Saada häntä koskevat tiedot viivytyksettä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy, siitä tiedotetaan erikseen.  
5. Valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Tietoja, oikaisua ja tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistoa koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilö Ulla Lappalaiseen. 

Henkilötietojen käsittelijät
Henkilöt, joilla on pääsy rekisterin tietoihin, nimeää yhdistyksen hallitus. Palkkarekisterin tietoja käsittelee tällä hetkellä taloudenhoitaja Ulla Lappalainen. Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet saavat tietoonsa palkansaajien nimet ja palkan suuruuden hallituksen hyväksyessä palkat ja työsuhteen. Myös kirjanpitäjä ja toiminnantarkastaja näkevät palkanmaksutiedot. Palkanmaksuun käytettävän palkka.fi-palvelun ylläpitäjä vastaa palvelun tietoturvallisuudesta.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Tietojenkäsittelyn turvallisuutta arvioidaan säännöllisesti. Rekisteritiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän edustajan hallinnassa olevalla laitteella, jonka sisältö on salattu tai virtuaalisella palvelimella tietokoneella, jonka fyysinen turvallisuus on riittävällä tavalla (palomuuri, virustorjunta, lukollinen säilytyspaikka) varmistettu ja jonka ohjelmat on päivitetty säännöllisesti. 

Tietojen palautus vikatilanteessa turvataan säännöllisellä varmuuskopioinnilla. Varmuustiedosto säilytetään muistitikulla, jota säilytetään lukitussa tilassa.

Mahdolliset printtimuotoiset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään tarvittaessa tietoturvallisesti silppuamalla.


Eventio-verkkokaupan asiakasrekisteri

Eventio-verkkokauppaan tallentuu pakollisina tietoina asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite. Puhelinnumero on pakollinen koronaepidemian aikana mahdollisen jäljitystyön helpottamiseksi, mutta siirtyy vapaavalintaiseksi epidemian laannuttua. Osoitetieto tallentuu, jos asiakas sen antaa.  Yhdistyksessä verkkokaupan henkilötietoja käsittelevät verkkokaupan käyttäjiksi valtuutetut henkilöt varahenkilöineen. Alla tiedot Eventio-yrityksen osalta tietojen käsittelystä.

Tietosuojaseloste/Verkkokauppa Eventio

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Kino Tavast ry (”Rekisterinpitäjä”) yhteistyössä Eventio Oy:n (”Tietojen käsittelijä” tai ”Eventio”) käsittelevät asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien (”Rekisteröity”) henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa. Rekisterinpitäjä ja Tietojen käsittelijä noudattavat toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä

Kino Tavast ry (2656101-7)
Kino Tavast ry
Paavo Cajanderin katu 4 A 12
13200 Hämeenlinna

kinotavast@gmail.com

Tietojen käsittelijä

Eventio Oy (Y-tunnus 1925337-4)
Juristinkatu 6
20780 Kaarina
puh. 0403 110 565
e-mail asiakaspalvelu@eventio.com

Kerättävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä ja Eventio käsittelevät henkilötietoja vain niiltä osin, kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn välisestä suhteesta, annetuista luvista sekä Rekisteröidyn käyttämän selaimen yksityisyysasetuksista.

Asiakas- ja osallistujatiedot

Tiedot kerätään Rekisteröidyltä hänen tehdessään ostoksia tai varauksia verkkopalvelussa, ilmoittautuessaan tapahtumaan tai rekisteröityessään verkkopalveluun tai liittyessään esimerkiksi markkinointilistalle. Alla mainituista henkilötietoryhmistä kerätään kulloinkin tarpeelliset tiedot. Osa tiedoista voi olla vapaaehtoisia.

 • perustiedot, kuten nimi
 • yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • tarkennetut henkilötiedot, kuten syntymäaika, sukupuoli, kotikunta, ammatti
 • lupa- ja kieltotiedot, kuten markkinointilupa tai tietojen julkaisukielto
 • tapahtumaosallistumiseen liittyvät tarkentavat tiedot, kuten osallistujaryhmät, taustatiedot tai tapahtumaosallistumiseen liittyvät valinnat
 • asiakaskorttien, esimerkiksi jäsenkorttien tai kanta-asiakaskorttien tunnisteet ja voimassaolotiedot
 • tunnistamistiedot, kuten salatut käyttäjätunnus- ja salasanatiedot tai muut vastaavat tunnisteet
 • mahdolliset Rekisteröidyn antamat muut lisätiedot

Tietyissä tilanteissa tiedot voi antaa Rekisteröidyn sijaan hänen valtuuttamansa henkilö, esimerkiksi ryhmän yhteyshenkilö.

Tilaustiedot

Tilaustietoja kerätään Rekisteröidyn tehdessä ostoksia, varauksia tai ilmoittautumisia verkkopalvelussa tai sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti.

 • tilauksen lähdetiedot, esimerkiksi millä tavoin tilaus on tehty
 • toivottu maksu- ja toimitustapa sekä tiedot suoritetusta maksusta
 • tilauksen sisältö ja tuotteet sekä niihin tehdyt muutokset ja peruutukset
 • tilauksen käsittelyyn liittyvät muut lisätiedot, kuten laskutustiedot tai käsittelyhistoria

Tapahtumavierailuun liittyvät tiedot

Vierailuun liittyviä tietoja voidaan kerätä Rekisteröidyn vieraillessa tapahtumassa tai sen jälkeen. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi:

 • vierailuaikaan liittyvät tiedot, kuten saapumis- ja lähtöaika tapahtumasta
 • liikkumiseen liittyvät tiedot, kuten lipuntarkastuspiste tai vierailut eri palvelupisteissä
 • asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvät tiedot, kuten tapahtuman aikana annettu palaute

Verkkopalveluiden käyttötiedot

Verkkopalveluiden käytöstä kerätään tietoja Rekisteröidyn käyttäessä Evention Rekisterinpitäjälle tuottamaa verkkopalvelua. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi:

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi, ruudun koko ja ip-osoite
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, palvelussa vietetystä ajasta ja palvelussa liikkumisesta

Verkkopalveluiden käyttäjät voidaan tunnistaa esimerkiksi yhteisöliitännäisten tai sähköpostiviestissä olevan tunnisteen perusteella.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta

Rekisterinpitäjä käyttää kerättyjä henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin, kuten tapahtuman järjestämiseen asianmukaisesti ja turvallisesti, tilattujen tuotteiden tai palveluiden toimittamiseen sekä asiakaspalvelun ja muun asiakastuen tarjoamiseen. Kerättyjä tietoja voidaan lisäksi käyttää asiakasviestintään ja asiakassuhteen ylläpitoon. Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta (kuten lippu- tai oheistuotetilaus) ja oikeutettuun etuun käsitellä tietoja asiakas- tai työntekijäsuhteen muodostavan toimenpiteen seurauksena (kuten ilmoittautumisesta tapahtumaan).

Rekisterinpitäjä voi käyttää kerättyjä henkilötietoja markkinointiin ja mainontaan ja muihin kaupallisiin toimenpiteisiin, mikäli Rekisteröity on siihen antanut luvan. Henkilötietojen käsittely kaupallisiin käyttötarkoituksiin perustuu sähköisen suoramarkkinoinnin osalta Rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterinpitäjä voi käyttää kerättyjä henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä palvelutarjonnan parantamiseen. Kehittämiseen ja parantamiseen liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi tuotesuositukset tai viestinnän personointi. Tietojen käsittely perustuu tällöin Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun hyödyntää kerättyjä tietoja Rekisteröidyn hyväksi.

Henkilötietojen jakaminen ja luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ja Eventio ovat sopineet keskenään henkilötietojen käsittelystä tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön kuvaamalla tavalla. Eventio toimii tietojen käsittelijänä ja vain Rekisterinpitäjän lukuun. Eventio ei luovuta kolmannelle osapuolelle, ellei Rekisterinpitäjä näin erikseen kirjallisesti ohjeista. Poikkeuksena tästä on jotkut verkkopalveluiden käyttöön liittyvät tiedot, joiden luovuttamisen verkkopalveluiden käyttäjä voi halutessaan estää Evästekäytännössä kuvatuilla tavoilla.

Evention lisäksi Rekisterinpitäjä saattaa käyttää muita kolmansien osapuolten palveluita henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisissa tapauksissa Rekisterinpitäjä varmistaa henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä kolmannelle osapuolelle annettavin kirjallisin ohjeistuksin.

Lisäksi Rekisterinpitäjä tai Eventio voivat luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, mikäli soveltuva lainsäädäntö näin velvoittaa tai jos se on välttämätöntä Rekisterinpitäjän, Evention tai Rekisteröidyn oikeuksien tai turvallisuuden toteuttamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä tai Eventio eivät pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, eikä henkilötietoja muutoinkaan käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Evästeiden käyttö

Verkkopalveluidemme käyttökokemuksen parantamiseksi, sekä käytön seuraamiseksi ja helpottamiseksi käytämme evästeitä (cookies). Evästeet mahdollistavat lyhyiden tekstimuotoisten tietojen tallentamisen käyttäjän selaimeen myöhempää käyttöä varten.

Lisätietoa evästekäytännöistä ja kolmansien osapuolten asettamista evästeistä on saatavilla Evästekäytännöstä.

Sijaintitietojen kerääminen ja käyttö

Rekisterinpitäjä tai Eventio eivät pääsääntöisesti kerää tai käytä Rekisteröityjen tarkkoja sijaintitietoja.

Verkkopalveluita käytettäessä tallennetaan kuitenkin käyttäjän ip-osoite, joka voidaan yhdistää maantieteelliseen sijaintiin yleensä kuntatasolla. Lisäksi esimerkiksi tapahtumanaikaisten palveluiden käytön yhteydessä tallennetaan tietoja, jotka voidaan yhdistää tiettyyn sijaintiin, kuten lipuntarkastuksessa tiettyyn tapahtumapaikan sisäänkäyntiin.

Henkilötietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä tai Eventio säilyttävät henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista tietojen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Voimassa oleva kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö voi kuitenkin velvoittaa Rekisterinpitäjän tai Evention säilyttämään tietoja tätä pidempään. Tällaisissa tilanteissa noudatetaan lainsäädännön määrittämiä säilytysaikoja.

Verkkopalveluiden käytöstä kertyviä tietoja säilytetään noin 12 kuukauden ajan sellaisessa muodossa, joista yksittäinen käyttäjä on tunnistettavissa.

Rekisteröityjen perustiedot, yhteystiedot, lupa- ja kieltotiedot, tarkennetut henkilötiedot sekä yleisesti tieto Rekisteröidyn osallistumisesta tiettyyn tapahtumaan tai tieto Rekisteröidyn tekemästä tilauksesta säilytetään pääsääntöisesti 36 kuukautta siitä, kun Rekisteröity on asioinut Rekisterinpitäjän tai Evention kanssa.

Tiettyyn tapahtumaan liittyvät yksityiskohtaiset Rekisteröityyn liittyvät osallistuja-, ilmoittautumistiedot säilytetään pääsääntöisesti 36 kuukautta tapahtuman päättymisen jälkeen.

Tilauksiin liittyvät tiedot säilytetään pääsääntöisesti 36 kuukautta tapahtuman päättymisen jälkeen tai jos tilaus ei liity tiettyyn tapahtumaan, tilausajankohdan jälkeen. Tiedot peruutetuista tilauksista säilytetään pääsääntöisesti 36 kuukautta tapahtuman tai peruutusajankohdan jälkeen.

Maksutapahtumiin liittyvät tiedot, kuten kuittikopiot, säilytetään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa sekä oikeus tarkistaa ja korjata itseään koskevia henkilötietoja. Lisäksi Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin, kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista. Rekisteröidyllä on oikeus myös siirtää itseään koskevat henkilötiedot toiselle Rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Näiden oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt tulee esittää Rekisterinpitäjälle tässä tietosuojaselosteessa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

Tietoturva

Rekisterinpitäjä ja Eventio huolehtivat henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin fyysisin ja teknisin tietoturvatoimenpitein suojataksemme tietoja katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja oikeudettomalta käytöltä ja luovutukselta. Rekisterinpitäjä ja Eventio pyrkivät tietoturvalliseen henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi rajaamalla pääsyn henkilötietoihin ja varmistamalla, että työntekijät ja alihankkijat käyttävät henkilötietoja annettujen ohjeiden, sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti.


Koulutusrekisteri

Rekisterin nimi
Kino Tavast ry:n koulutusrekisteri

Rekisterinpitäjä
Kino Tavast ry
Paavo Cajanderin katu 4 A 12
13200 Hämeenlinna
Sähköposti kinotavast AT gmail.com

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Sihteeri Ulla Lappalainen
Sähköposti kinotavast AT gmail.com

Rekisterin tarkoitus 
on tiedottaa yhdistyksen järjestämistä kursseista, kerhoista, leireistä ja opintopiireistä sekä pitää tarvittaessa yhteyttä myös lasten huoltajiin.

Rekisteriin merkityt tiedot

 • sähköpostiosoite ja
 • nimi

Sähköpostiohjelmaan on luotu ryhmä postitusta varten.

Rekisteritietojen tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteriin merkityiltä itseltään.

Tietojen luovutukset 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisteröidyn oikeudet
1.  Saada pyynnöstä tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.
2.  Vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.
3.  Kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa.
4. Saada häntä koskevat tiedot viivytyksettä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy, siitä tiedotetaan erikseen.
5. Valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Tietoja, oikaisua ja tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistoa koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilö Ulla Lappalaiseen.

Henkilötietojen käsittelijät
Henkilöt, joilla on pääsy koulutusrekisteritietoihin, nimeää yhdistyksen hallitus. Tällä hetkellä tietoja käsittelee sihteeri Ulla Lappalainen.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Sähköposti lähetetään piilokopioina, jolloin osoitteet eivät tule muiden viestin saajien tietoon. Noudatetaan samoja turvallisuustoimia kuin jäsenrekisterin osalta.


Osaamismerkkirekisteri

Rekisterin nimi
Kino Tavast ry:n osaamismerkkirekisteri

Rekisterinpitäjä
Kino Tavast ry
Paavo Cajanderin katu 4 A 12
13200 Hämeenlinna
Sähköposti kinotavast AT gmail.com

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Sihteeri Ulla Lappalainen
Sähköposti kinotavast AT gmail.com

Rekisterin tarkoitus 
on pitää kirjaa osaamismerkkisuorituksista.

Rekisteriin merkityt tiedot

 • sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi
 • puhelinnumero, mikäli asianomainen on sen antanut. 

Rekisteritietojen tietolähteet 
Tiedot saadaan rekisteriin merkityiltä itseltään.

Tietojen luovutukset 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisteröidyn oikeudet
1.  Saada pyynnöstä tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.
2.  Vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.
3.  Kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. 
4. Saada häntä koskevat tiedot viivytyksettä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy, siitä tiedotetaan erikseen.  
5. Valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Tietoja, oikaisua ja tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistoa koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilö Ulla Lappalaiseen.

Henkilötietojen käsittelijät
Henkilöt, joilla on pääsy osaamismerkkirekisteritietoihin, nimeää yhdistyksen hallitus. Tällä hetkellä tietoja käsittelee sihteeri Ulla Lappalainen.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Noudatetaan samoja turvallisuustoimia kuin jäsenrekisterin osalta.


Muu henkilötietojen käsittely Kino Tavast ry:ssä

Henkilötietoja voidaan kerätä myös tapahtumissa tai tilaisuuksiin ja kilpailuihin ilmoittautumisen, paikan varaamisen tai lippujen ostamisen yhteydessä. Pääsääntöisesti osallistujalistat poistetaan noin vuoden kuluessa tietoturvallisesti silppuamalla ja poistamalla verkkolomakkeet ja niillä kerätyt tiedot. Ilman eri lupaa edellä mainittuja tietoja ei käytetä markkinointiin.

Yhdistyksen YouTube-, Facebook- ja Instagram—sivuille sekä WordPress.com-verkkosivuille jää palvelujen seuraajista, päivitysten ja sivustojen tykkääjistä ja kommentoijista digitaalisia jälkiä. Palveluntarjoajat huolehtivat omalta osaltaan tietojen käsittelystä.

Kysy, jos jäi kysyttävää.

%d bloggaajaa tykkää tästä: